Svátky Středa 21. 3. svátek má Radek   Napište hledané slovo: POKLADNÍ HODINY:

Pondělí 7:00 - 12:00

Středa 7:00 - 15:00


8.3. Mezinárdní den žen


K dnešnímu svátku žen, přejeme ženám a dívkám vše jen to nejlepší...


Letní tábory s příspěvkem odborové organizace.


Za okny sice sněží, nicméně letní prázdniny se neúprosně blíží. Proto přicházíme s nabídkou letních táborů pro děti členů naší ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Tradičně nabízíme tábory Pionýrské skupiny LETOV a Dětského oddílu ZELENÝ VÍTR. S těmito dětskými organizacemi spolupracujeme již několik let a tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbené.
Více informací o jednotlivých táborech, termínech a pořádajícím subjektu naleznete:

Nabídka PS LETOV (tábor v Janoušově) ZDE.

Nabídka Oddílu ZELENÝ VÍTR (tábor v Herolticích u Tišnova) ZDE.

Webové stránky Pionýrské skupiny LETOV - ZDE.

Webové stránky Oddílu ZELENÝ VÍTR - ZDE.

Pokud jste si vybrali z nabídky, kontaktujte pořadatele příslušného tábora.

Na tyto tábory přispívá naše ZO OS DOSIA při DPO a.s. částkou 1 000,-Kč.
Příspěvek bude proplacen v kanceláři ZV, po předložení potvrzení pořadatele tábora o absolvování táborového pobytu dítětem člena ZO.
Pojištění D.A.S. od 1.1.2018 nově!!!


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že počínaje 1. lednem 2018 dochází k významné změně u pojištění právní ochrany D.A.S., která značným způsobem rozšíří možnosti využití právní ochrany.
I nadále však platí, že pojištění právní ochrany D.A.S. mají naši členové ZDARMA-za členy platí ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Více inforomací ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
POJIŠTĚNÍ 2018.


Počínaje 27.listopadem 2017, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA pro rok 2018. Ceny pojistného, jsou díky vysokému nárůstu pojistných plnění vyšší než pro letošní rok.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu. Některé dílenské organizace svým členům hradí základní pojištění na pojistné plnění ve výši 50,-Kč/den. Toto pojištění lze navýšit dle přiložené tabulky, nejpozději však do 21.12.2018!!!
Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Již druhým rokem je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
V roce 2016 ztratilo zdravotní způsobilost 14 řidičů MHD. A jen za období od ledna do konce října letošního roku dalších 13 řidičů, z nichž nebyl pojištěn nikdo…

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři Výboru ZO.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři Výboru ZO, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou, anebo přímo na vašich střediscích, v těchto dnech:

Trolejbusy + dílna:
13.12.2017 11:30 – 14:30

Martinov /Autobusy+ VS + VV + EE/:
14.12.2017 03:30 – 07:00

Autobusy Poruba + dílna:
14.12.2017 08:00 – 11:30

Tramvaje Poruba + dílna + Aut. Poruba:
14.12.2017 12:00 – 14:30

Autobusy Hranečník + dílna:
19.12.2017 03:30 – 07:00

Tramvaje Mor.Ostrava + dílna + PK:
19.12.2017 07:00 – 15:00

Doporučujeme využít k zaplacení pojištění těchto možností. Poslední příležitostí k zaplacení pojistného v tomto roce je 21. 12. 2017!!!
Pak až 02.01.2018…
Pravda, či lež?


„Zaručené zprávy“ - fámy, jsou staré, tak jak je starý náš svět. Zpravidla se šíří rychlostí blesku. Jsou-li jejich předmětem peníze, rychlost jejich šíření se značně zvýší a blíží se rychlosti světla. Aby fáma měla úspěch, je vždy založena na nějakém reálném a ověřitelném podkladě, jehož pravdivost činí zpravidla několik málo procent celé informace…

Jednou z takových „zaručených“ je informace (či spíše dezinformace) o tom, že náš Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. zablokoval navýšení mezd TH zaměstnancům, které chtěl zaměstnavatel zrealizovat od 1.11.2017.

Jaká je tedy skutečnost?:

-Dne 25.10.2017 na jednání týkající se rozvržení pracovní doby, centrálního plánování a plánování dovolených, nás vedoucí odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerová okrajově seznámila se záměrem zaměstnavatele předložit odborům návrh k uzavření 7. dodatku ke KS na roky 2014-2018.

- Dne 30.10.2017 v 10:47 nám byl doručen e-mailem návrh v písemné podobě. Doručením tohoto návrhu bylo zahájeno kolektivní vyjednávání dle zákona č. 2/1991 Sb., O kolektivním vyjednávání.

- Dne 31.10.2017 ve 14 hodin, se dostavila Mgr. Seidlerová na jednání Výboru ZO za účelem prezentace návrhu zaměstnavatele, který má nabýt platnosti dnem 1.11.2017!!!

- Návrh dodatku č. 7, nepojednává o plošném navýšení mezd TH zaměstnancům, ale o zrušení tarifních pásem, která nahradí tarifní hodnocení. V důsledku čehož může u jednotlivců dojít ke zvýšení mzdy.

- Dle KS na roky 2014-2018 v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborové organizace mohly na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska před uskutečněním opatření.

- Po odborné konzultaci s právním oddělením Odborového Svazu DOSIA, jsme zaměstnavateli zaslali seznam členů vyjednávací skupiny za naší ZO, s výzvou k určení termínu společného jednání.

- Dne 13.11.2017 byl dohodnut termín společného jednání, které proběhne 14.11.2017 v 10 hodin.

Naše ZO vítá každý návrh který povede k navýšení mezd v DPO. Vše však musí proběhnout dle litery zákona. I jednání o uzavření 6. dodatku KS, kterým byly navýšeny mzdy řidičům a dělníkům počínaje od 1.5.2017, předcházela celá řada jednání, která byla započata 20.3.2017 naší schůzkou s Primátorem Tomášem Macurou a Radním pro dopravu Lukášem Semerákem.

Dle výše uvedených faktů sami zhodnoťte relevantnost „informace“ o zablokování navýšení mezd TH zaměstnanců.

Za Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsme postupovali v souladu s platnou legislativou.


S pozdravem „Zdravému rozumu zdar!“ 


Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce UNIQUA - 2018.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že se blíží splatnost pojistného na další pojistné období.
Roční pojistné ve výši 2.500,-Kč je zapotřebí uhradit v kanceláři ZV nejpozději do 12.10.2017 !!!
V případě, že pojistné nebude do této doby uhrazeno, pojištění dnem 31.10.2017 zanikne.
Novinkou pro další pojistné období je posunutí maximálního vstupního věku do pojištění na 59 let. /Doposud byla hranice na 55 letech/.

V souvislosti s tímto pojištěním si dovolujeme připomenout, že v loňském roce ztratilo zdravotní způsobilost 13 řidičů MHD. Za období leden-srpen 2017 je to již 12 řidičů...

Pojistné plnění je ve výši 18.000,-Kč, které jsou pojištěnému vypláceny po dobu 6 měsíců. /Celková částka plnění činí 108.000,-Kč/

Rozhodnutí zda se pojistit je jen na vás.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Dodatek ke Kolektivní smlouvě podepsán.


Vážené kolegyně a kolegové,

jak bylo 20.4.2017 deklarováno Memorandem, došlo dnes 28.4.2017 v 10 hodin k podpisu Dodatku ke Kolektivní smlouvě na roky 2014-2018.
Tímto dodatkem počínaje 1.květnem 2017 dochází k mimořádnému navýšení mezd zaměstnanců v dělnických profesích, přepravních kontrolorů, výpravčích a řidičů MHD všech trakcí.
Dodatek ke stažení ZDE.

Vzhledem k tomu, že se jedná již o šestý dodatek, bude v průběhu května pro přehlednost vydáno Úplné znění KS, ve kterém budou všechny platné dodatky zakomponovány.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.